Украјина у саставу руске и аустријске империје

In memoriam

МИХАЙЛО КОВАЧ

ДЮРА ПАПГАРГАЇ

ЛЮБОМИР РАМАЧ

ИРИНА ДАВОСИР– МАТАНОВИЧ

СИМЕОН ХРОМИШ

ДЮРА ГРУБЕНЯ

ДЮРА ПАПУҐА

о. СТЕФАН ПІТКА

МИКОЛА КИНДЗЕР

СВЯТОСЛАВ НАДЬ

ДР ЯНКО САБАДОШ

О. ДР РОМАН МИЗЬ

МИРОН ЖИРОШ

ДР ПАВЛО ЧУЧКА

 

ДР ЯНКО САБАДОШ

(1928-2016)

Др Янко Сабадош, вєдно зоз Симеоном Сакачом, єден з перших иницияторох ище зоз шейдзешатих рокох прешлого вику снованя єдней єдинственей орґанизациї за шицких Руснацох и Українцох Югославиї за ришованє заєднїцких проблемох у Сербиї, Горватскей и Босни и Герцеґовини. У октобру 1967. року др Янко Сабадош написал материял под назву „Проблеми културного розвою при югославянских Русинох-Українцох”, котри, як резултат велїх скорейших стретнуцох и догваркох у мено ґрупи ентузиястох у котрей були: Владимир Бесерминї теди зоз Шиду, Янко Фейса зоз Коцура, Штефан Гудак зоз Петровцох, Микола М. Кочиш зоз Нового Саду, Владимир Костелник з Вуковару, Дюра Латяк з Руского Керестура, о. Роман Миз з Липовлянох, Иван Пецюх з Баня Луки, Янко Сабадош з Беоґраду, Симеон Сакач з Нового Саду и Иван Сваток з Прнявора придати до Покраїнского комитету СКС за Войводину на розпатранє и ришованє. У тим материялу ше, медзи иншим, глєдало и снованє орґанизациї-установи за шицких Русинох и Українцох у Югославиї. Теди согласаносц за снованє такей орґанизациї нє достата. Медзитим, политични фактори у СР Горватскей потримали снованє Союзу Русино-Українцох за територию Горватскей, котри на початку 1968. року у Вуковаре, дзекуюци велькому закладаню Влади Костелника и нєсєбичней помоци др Янка Сабадоша, и основани. Аж 1988. року, после познатих дружтвених пременкох у тедишнєй Социялистичней Федеративней Републики Югославиї указала ше можлївосц за єй снованє. Теди формована нова инициятивна ґрупа за снованє и пририхтованє Сновательней схадзки будуцого Союзу Руснацох и Українцох Югославиї, котру творели: др Янко Сабадош, Владимир Хромиш, Симеон Сакач, др Юлиян Тамаш, Євген Кулеба, Гавриїл Такач и Борис Гралюк.

Др Янко Сабадош, у сотруднїцтве зоз спомнутима членами Инициятивней ґрупи написал нови материял под назву: „Проблеми и чежкосци у витворйованю уставних правох русинскей и українскей народносци у СФР Югославиї”, а Владимир Хромиш – материял под назву „Уставноґправне положенє русинскей-українскей народносци у Югославиї”. На основи тих материялох порушана акция у Союзней конференциї ССРНЮ (дзе теди бул професийно заняти др Янко Сабадош) и єй Одбор за медзинационални одношеня на своєй схадзки 15. децембра 1988. року розпатрел тоти материяли. После тей схадзки др Янко Сабадош написал другу верзию материялу, котра була на явней розправи.
У першей половки 1989. року отримани схадзки републичних конференцийох ССРН Горватскей, тиж и Босни и Герцеґовини и Покраїнскей конференциї ССРН Войводини, на котрих розпатрани проблеми наведзени у спомнутих материялох и потримани намаганя за їх розришованє, а 11. юлия 1989. року отримана схадзка Координацийного одбору за медзинационални одношеня Союзней конференциї ССРНЮ ма котрей принєшени заключеня под назву „Актуални питаня унапредзованя положеня Руснацох и Українцох у Югославиї”. У тих заключеньох, медзи иншим, потримане снованє Союзу Руснацох и Українцох Югославиї.

Зоз тим нє вичерпана активносц Янка Сабадоша коло снованя Союзу. На Сновательней схадзки, отриманей 12. мая 1990. року у Новим Садзе вон мал и уводне викладанє о цильох будуцого Союзу.

Понеже др Янко Сабадош векшину свойого роботного вику препровадзел оддалєни од стредкох културних збуваньох рускей и українскей националней заєднїци, ширша руска явносц релативно мало позна творче дїло того нашого науковца и културного дїяча. А його творче дїло нєспорно значне за наш народ и його културу, без огляду на тото хто як на ньго патри и як го оценює.

Гоч нє бул професийно вязани за дїялносц руских културних институцийох, вон вше интензивно провадзел процес нашого културного живота и скоро вше ше активно уключовал до наукових розправох кед бул розпатрани наш национални идентитет або питаня з обласци дальшого розвою нашей националней култури и образованя. Нєшка маме красну нагоду блїжей упознац портрет того велького Руснака, котри праве з науковима арґументами зоз историї Руснацох ошвицел їх национални идентитет и дилеми котри ше у науковей явносци у вязи з тим зявйовали и зявюю аж по нєшкайши днї. И нє лєм то! Мож повесц же скоро цали його творчи опус пошвецени праве тому проблему, гоч його дружтвена и културна активносц вельо ширша.

Янко Сабадош народзени 19. юния 1928. року у Руским Керестуре у за тедишнї условия маєтнєйшей польопривредней фамилиї. У тим нашим валалє закончел и основну школу. До ґимназиї почал ходзиц у Сомборе и там закончел перши два класи, а вец предлужел у Новим Садзе, дзе 1948. року и матуровал.

Под час аґрарней реформи охабене його фамилиї лєм 5 гольти жеми (бо оценєне же Янков оцец нє землєдїлец, бо мал совласнїцку учасц у єдней фабрики, котра тиж була национализована!), а у фамилиї их було штверо одроснути дзеци, векшина уж були и попристановяни, алє и даєдним з нїх було потребне помагац. Прето Янко у досц чежких материялних обставинох предлужел здобувац високе образованє на Правним факултету у Беоґрадзе, дзе дипломовал 1957. року. После дипломованя жадал робиц у своїм валалє, алє тедишнї валалски власци го иґноровали як „кулацкого” сина, гоч за тото нє було причини. Прето вон мушел роботу глєдац вонка зоз свойого валалу. По кратшей роботи у привреди, у Вербаше, прияти є на роботу у Заводу за явну управу АП Войводини у Новим Садзе, вец предлужує робиц у Ради Союзу синдикатох Сербиї и Югославиї, а потим у Союзней конференциї ССРНЮ на виглєдовацких и аналитичних роботох, одкаль 1989. року одходзи до пензиї.

Под час роботи предлужел и последипломски студиї и 1974. року маґистровал зоз тему „Вплїв оддвоєного тредтированя рускей од українскей народносци у СФР Югославиї на єй културни и политични живот” на Факултету политичних наукох у Беоґрадзе. Ментор му бул рядови професор др Радослав Раткович. Под час пририхтованя маґистерскей роботи Янко Сабадош за потреби Института дружтвених наукох у Беоґрадзе пририхтал и єдну студию з насловом „Русини (Концепция, политика владаюцих кругох у державох у котрих жили, конституованє до єдинственей нациї; вибор литератури, библиоґрафия)”. Докторску дисертацию пририхтал под насловом „Револуцийни и националноошлєбодительни рухи українского народу концом 19. и на початку 20. вику” и одбранєл ю тиж на Факултету политичних наукох у Беоґрадзе 1990. року. Гоч яки значни за нашу историйну науку, тоти Сабадошово роботи анї нєшка нє доступни нашей ширшей културней явносци. Та заш лєм, теми зоз тей обласци вон обявйовал у руских периодичних публикацийох и на наукових конференцийох у Новим Садзе, Беоґрадзе, Києве, Вуковаре и Руским Керестуре.

У рускей културней явносци ше зявел ище як студент 1951. року зоз приповедку под насловом „Дуня” (зоз НОБ), обявену у „Руским слове”, потим зоз приповедку „Врацаю ше нашо” (зоз рабства), вец 1952. року у часопису „Шветлосц” зоз рецензию (ШВ ч.3, боки 225–235), под насловом „О велїх нєобявених темох прешлосци и єдней обробеней” (приповедки Евґения Планчака „Михалова дїдовщина”), потим драму „Огень в ноци” (ШВ ч.4, боки 292–315) 1952. року. Уж у першим чишлє спомнутого часопису у 1953. року (на бокох 14–19) обявює виривок зоз ширшого литературного твору з насловом „Нєщесце Кирила ,Натеґача”. У истим чишлє (на бокох 49–68) обявює и статю з насловом „Даскельо слова о нашей драмскей литератури”.

Очековало ше же у Янкови Сабадошови достанєме доброго писателя и литературного критичара, алє ше обставини пременєли. Янко ше у рокох цо шлїдзели перше цалком пошвецел студийом, а вец го баржей прицаговала мало позната история нашого народу. Крем даскелїх винїмкох, цала його творча активносц пошвецена темом зоз историї Руснацох и Українцох у дакедишнєй Югославиї.

У другей половки шейдзешатих рокох прешлого вику активовал ше на указованю на проблеми културного розвою припаднїкох рускей народносци у Югославиї пре нєришени його кадрови и материялни обставини. Гоч и нє вше мал обєктивни погляди у оценьованю причинох таких обставинох, його активносц наишла на розуменє єдного числа руских културних дїячох и резултовала зоз формованьом єдней инициятивней ґрупи з єденац членох зоз Шиду, Коцура, Петровцох, Нового Саду, Вуковару, Руского Керестура, Липовлянох, Баня Луки, Беоґраду, Нового Саду и Прнявора, котра 1967. року виробела єден писани реферат на тему „Проблематика културного розвою при югославянских Русинох–Українцох (стан, проблеми, дальши розвой)”.
Уж 1968. року публикує статю з насловом „Проблематика културного розвитку Русинох–Українцох у СФРЮ” у часопису „Шветлосц (ч. 1, б. 61–65), а 1970. року участвує на науковим совитованю у Новим Садзе зоз тему „Проблеми на линиї опредзельованя Русин–Українєц при тей народносци у СФРЮ” (Традицийна култура югославянских Русиноих, „Руске слово” Н. Сад и Етноґрафски институт САНУ Беоґрад, 1971, б. 239–287). Дзешец роки познєйше участвує на Першим науковим совитованю Русинох и Українцох Горватскей, отриманим у другей половки юния 1980. року, у рамикох „Петровского дзвона”, зоз тему „Зоз историї роботнїцкогоо и селянского руху Русинох медзи Першу и Другу шветову войну” (Зборнїк роботох, Вуковар, 1981, б. 153–165, видал Союз Русинох и Українцох Горватскей).

Под час 1987. и 1988. року у часопису „Нова думка” обявел серию статьох под заєднїцким насловом „Русини и Українци Югославиї медзи двома шветовима войнами” у седем обсяжних предлуженьох (числа 61, 62 и 63 од 1987. и 64, 65, 66 и 67 од 1988. року). На тим ше нє закончує библиоґрафия роботох Янка Сабадоша, обявених у наших публикацийох. Ми их лєм на основи нам доступних жридлох у хвильки писаня того напису зазначели 15 у „Новей думки”, єдну у рочнїку „Думки з Дунаю”, у „Шветлосци” 5, алє зме свидоми же то нє шицко. Остатнї його виступ зме зазначели на медзинародней науковей конференциї на тему „Приселєне и живот Руснацох у Бачкей, Сриме и Славониї 1745–1995” отриманей у Новим Садзе 27–28 септембра 1995. року у рамикох означованя 250–рочнїци живота Руснацох на тих просторох. Його тема глашела: „Дружтвени и културно процеси медзи Русинами у южней Угорскей у другей половки ХХ вику” (Зборнїк роботох „Руснаци–Русини”, Завод за учебнїки и наставни средства Беоґрад и Филозофски факултет, Катедра за руски язик и литературу Нови Сад, 1996, боки 255–280).

Нєшка Янко Сабадош жиє у Беоґрадзе. Уж вецей децениї отримує цесни контакти зоз визначнима науковцами и културнима дїячами у України, медзи котрима найчастейши зоз др Олексом Мишаничом, за його живота, и Борисом Олїйником зоз Києва, та др Павлом Чучком зоз Ужгороду и велїма другима у рижних нагодох. Нє мож заобисц и цесни контакти зоз Амбасаду України у Беоґрадзе, зоз чию помоцу обявел кнїжку вибраних текстох Олександра Довженка, преложених на сербски язик, под насловом „Украјина у пламену”, видату з нагоди означованя 15–рочнїцинєзависносци України и 50 рокох од шмерци писателя. Помогли му у тим и проф. др Людмила Попович и студенти Катеди за українски язик Филолоґийного факултета у Беоґрадзе.

Та и зоз тим нє вичерпана творча робота др Янка Сабадоша. На окремну вимогу єдного театралного беоґрадского режисера вон тераз пририхтує документарно–бавену драматизацию текстох зоз кнїжки „Україна у пламеню”, котра би ше мала виводзиц у єдним зоз беоґрадских театрох. Вериме же давне литературне искуство Янкови Сабадошови допоможе же би тот проєкт успишно закончел.

У спатраню цалосней културно–науковей дїялносци др Янка Сабадоша нє мож заобисц и факт же вон як дружтвени дїяч мал барз значну учасц у снованю Союзу Руснацох и Українцох Югославиї и Сербско–українского дружтва у Беоґрадзе, котрому є нєшка и на чолє.

Гоч уж при концу осмей децениї живота, др Янко Сабадош ище ма творчей моци и остава нам лєм пожадац му длуги и здрави живот и успишне витворенє зарисованих цильох.

У Новим Садзе, 17. фебруара 2008. року
Дюра ЛатякGet free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com