Орґанизация

Документи:

СТАТУТ
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ)На основу члaна 21. и 30. Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана („Службени гласник СРС“ број 24/82) Скупштина Савеза Русина Украјинаца Србије на седници одржаној дана 31. марта 2007. године у Новом Саду донела је

С Т А Т У Т

Савеза Русина Украјинаца Србије

Полазећи од заједничког историјског, националног, културног и верског наслеђа имајући о виду настале разлике створене столећима услед живота под различитим околностима и утицајима респектујући разлике, а негујући заједничке елементе у националном и културном животу ради даљег развоја културног и националног идентитета Русина Украјинаца, и потребе за сарадњом са осталим народима и народностима у земљи и иностранству оснива се Савез Русина Украјинаца Србије.

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Савез Русина украјинаца Србије (у даљем тексту: Савез) је организација грађана и организација удружених ради остваривања уставних права, слобода, равноправности, заједничких циљева и задатака утврђених Уставом, Законом и овим Статутом.
У Савез се удружују грађани и организације које остварују циљеве и задатке у области просвете, образовања, језика, књижевности, науке, уметности, културе и духовног стваралаштва русинске украјинске народности Србије.
Ради остваривања својих циљева и задатака утврђених овим Статутом, Савез може основати предузећа или непосредно обављати привредну, издавачку и другу друштвену делатност.

Члан 2.

Назив Савеза је:
Савез Русина Украјинаца Србије.
Седиште Савеза је у Новом Саду, Улица Јована Суботића 8.
Савез своју активност обавља на територији Србије.

Члан 3.

Савез има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута.
Савез представља Извршно веће као колективни извршни орган, а заступа председник Савеза. У случају спречености председника Савеза замењује један од подпредседника.

Члан 4.

Савез има печат у облику круга са текстом на српском, русинском и украјинском језику који гласи: Савез Русина Украјинаца Србије, Нови Сад.
Савез има штамбиљ у форми правоугаоника на којем је у првом водоравном реду исписан пун назив Савеза. У другом реду је реч „број“, а испод тога у трећем реду „датум“.

Члан 5.

Рад Савеза остварује се равноправном употребом српског, русинског и украјинског језика и писма.

2. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 6.

Савез организује, подстиче, координира и обједињује активности својих чланова на остваривању уставних права, слобода и националних потреба Русина Украјинаца, заједничких циљева и задатака у складу са Уставом, Законом и другим прописима.

Члан 7.

Платформа рада Савеза је уважавање потреба националног, историјског и културног развоја Русоина Украјинаца и своју даљу делатност ће усаглашавати тако како би се она развијали, а ни на који начин оспоравали.

Члан 8.

У остваривању циљева и задатака из члана 6. и 7. Савез нарочито ради на:
- развијању и унапређивању друштвених, културних, научних, духовних и других услова за што свестранији развој просвете, образовања, језика, књижевности, науке, уметности и културе русинске украјинске народности у Србији;
- подстицању, зближавању, међусобном упознавању, развијању братства и заједништва и међусобном уважавању српског народа и народности;
- иницирању и развијању науке, научно-истраживачке делатности, књижевности, уметности, културно-уметничке активности и оснивању нових асоцијација русинске украјинске народности;
- неговању и очувању културне, просветне, духовне и историјске баштине, обичаја и традиције;
- развијању информативно-издавачке делатности;
- унапређивању учења, неговања, развијања и усавршавања матерњих језика и књижевности;
- подстицању научно-истраживачке делатности, књижевности, лингвистике, уметности и културно-уметничког стваралаштва;
- развијању и подстицању културне сарадње и размене културних вредности са српским народом и народностима, земљом матичне нације и другим земљама где живе Русини Украјинци;

Савез подстиче и доприноси:
- стварању и развијању конструктивних и креативних односа у просвети, култури и друштвеном животу Русина Украјинаца;
- стварању и образовању кадрова потребних за развој просвете, образовања, језика, књижевности, науке, уметности и културе русинске украјинске народности;
- остваривању осталих специфичних и општих циљева и задатака Савеза.

Члан 9.

Ради остваривања заједничких потреба и интереса у Савезу се доносе програми и планови рада, те организуј, подстиче и помаже стваралаштво.

3. ОДНОСИ И САРАДЊА САВЕЗА СА ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 10.

Савез је самостална организација и у оквиру устава и закона одговара за остваривање заједнички договорених ставова и закључака.

Члан 11.

Савез утврђује, усклађује и координира активности и питања од општег друштвеног интереса са осталим субјектима друштва.
Савез непосредно сарађује са сродним организацијама и удружењима грађана на питањима од заједничког интереса.
Савез у остваривању својих циљева и задатака сарађује са државним органима и институцијама, политичким партијама и покретима и друштвеним и интересним организацијама и предузећима.

Члан 12.

Савез остварује сарадњу са стручним и научним организацијама у циљу што успешнијег и потпунијег остваривања постављених циљева и задатака.

Члан 13.

Савез може позивати на седнице Скупштине и њених органа представнике политичких, друштвених, стручних и других организација са којима је успостављена сарадња ради учествовања и разматрања питања од обостраног интереса.
Савез се може удруживати у друге облике удруживања, савезе и слично ради остваривања заједничких циљева.

Члан 14.

Савез може бити члан сродне међународне организације у складу са прописима и политиком земље о овој сарадњи.

Члан 15.

О учлањивању у другу организацију како у земљи, тако и у иностранству одлучује Извршно веће Савеза.

4. ЧЛАНОВИ САВЕЗА

Члан 16.

Чланови Савеза су грађани, културне, просветне, научне, информативне, верске организације и установе, предузећа и разне друштвене организације и удружења грађана (у даљем тексту: асоцијације) које прихватају Статут и Програм Савеза.
Појединци и правна лица који су допринели остваривању циљева и задатака и афирмисању Русина Украјинаца у земљи и свету могу бити почасни чланови Савеза о чему одлучује Главно веће.
Чланови могу бити инострана правна и физичка лица, ако то није у супротности са интересима Србије.

Члан 17.

Сви чланови Савеза имају једнака права, обавезе и одговорности које произилазе из Закона, овог Статута и Програма Савеза.
Чланство у Савезу престаје:
- смрћу физичког лица и престанком правног лица,
- иступањем,
- искључењем о чему одлучује Извршно веће, а Главно веће у другом степену.

5. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 18.

Савез предузима потребне мере како би обезбедио јавност свог рада и да чланови буду стално информисано о раду Савеза, о одлукама и другим актима донетим у Савезу, као и да се члановима омогући увид у остваривање циљева и задатака, његову активност и коришћење средстава.
У сврху информисања Савез ће користити средства јавног информисања и своја гласила.

Члан 19.

Сматрају се тајном и не могу се саопштавати и објављивати подаци чија је тајна загарантована Законом као и други подаци који су општим актом Савеза предвиђени.

Члан 20.

Органи Савеза дужни су да размотре иницијативу, предлоге и примедбе које покрећу чланови и друга заинтересована лица.
Орган који је разматрао предложену иницијативу, предлоге и примедбе из става 1. дужан је да предлагаче обавести о заузетом ставу.

6. ОРГАНИ САВЕЗА

Члан 21.

Делатност Савеза остварује се у складу са начелима и одредбама Устава. Закона и овог Статута.

Члан 22.

Савез обезбеђује услове за демократско и доследно остваривање права, обавеза и одговорности својих чланова.

Члан 23.

Организација и начин рада као и састав колективних органа одређују се тако да обезбеђују колективни рад, одлучивање, одговорност и равноправност чланова и органа у остваривању њихових права, дужности и одговорности.
Своја права, обавезе и одговорности чланови остварују путем својих представника.

Члан 24.

Пред доношења општих аката и важнијих одлука Савез организује расправу о истима.

СКУПШТИНА

Члан 25.

Скупштина је највиши орган Савеза.
Скупштину сачињавају представници чланова и секција Савеза.
Скупштина Савеза посебном одлуком утврђује број и састав представника у Скупштини.
Мандат представника у Скупштини траје 4 године.
Представник може бити током трајања мандата опозван уколико не испуњава своје задатке.

Члан 26.

Скупштина се одржава према годишњем плану рада и потреби, а најмање једном у две године.
Скупштину сазива председник или један од подпредседника.
У раду Скупштине могу учествовати и појединци, као и чланови асоцијација чланица Савеза и секција Савеза са саветодавним правом гласа.


Члан 27.

Председник Савеза дужан је да сазове Скупштину у року од 30 дана на предлог
- Главног или Извршног већа,
- Контролне комисије,
- најмање 1/3 чланова Савеза.
Уколико овлашћено лице за сазивање Скупштине не сазове Скупштину у року предвиђеном Статутом сазваће је предлагачи по устаљеном поступку.

Члан 28.

Скупштина врши следеће послове:
- доноси Статут и одлуку о изменама и допунама Статута,
- бира органе Скупштине,
- разматра и усваја извештај органа,
- доноси вишегодишњи програм и план рада,
- врши друге послове у вези са делетношћу Савеза.

Члан 29.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од половине представника.
Одлуке се доносе већином гласова присутних представника.
Гласање на седници је јавно уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 30.

Укилоко седници Скупштине не присуствује већина представника, она се одлаже за један сат и потим наставља са радом.

ГЛАВНО ВЕЋЕ

Члан 31.

Главно веће је највиши орган Савеза између два заседања Скупштине и одлучује о свим питањима из своје надлежности у складу са законом и овим Статутом.
Главно веће је одговорно за свој рад Скупштини Савеза.

Члан 32.

Главно веће има 35 чланова које бира Скупштина на четири године.
Главно веће из својих редова бира председника Савеза и два подпредседника.
Мандат председника и подпредседника Савеза траје четири године и могу бити поново бирани.

Члан 33.

Главно веће обавља следеће послове:
- спроводи одлуке Скупштине,
- доноси одлуке између два заседања Скупштине,
- доноси годишња програм и план рада,
- усваја годишњи обрачун и финансијски план,
- одлучује о молбама, жалбама и приговорима као другостепени орган,
- врши избор представника у представничка тела органа и организација када је то предвиђено прописима,
- припрема Скупштину Савеза,
- разматра извештај Извршног већа,
- доноси општа акта Савеза која не доноси Скупштина,
- координира економско-финансијску делатност Савеза,
- доноси одлуке о финансирању појединих делатности Савеза,
- бира чланове Извршног већа,
- врши друге послове који су му стављени у делокруг,
- подноси извештај Скупштини о раду Савеза између два заседања Скупштине.

Члан 34.

Седнице Главног већа сазива председник Савеза, а у случају спречености један од подпредседника.
Седнице се одржавају по потреби, а најмање полугодишње.
Главно веће пуноважно одлучује ако на седници присуствује већина његових чланова.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова Главног већа.

ИЗВРШНО ВЕЋЕ

Члан 35.

Извршно веће је Извршни орган савеза.
Извршно веће има 13 чланова од којих су председник и два подпредседника Савеза његови чланови по положају, а остале чланове бира Главно вће на четири године.

Члан 36.

Извршно веће је извршни орган Савеза.
Извршно веће има 13 чланова од којих су председник и два подпредседника Савеза његови чланови по положају, а остале чланове бира Главно веће на четири године.

Члан 36.

Извршно веће:
- руководи свим пословима Савеза у складу са Статутом и одлукама Скупштине и Главног већа,
- извршава одлуке Скупштине и Главног већа,
- бира чланове комисија Савеза и слично,
- израђује предлог измена и допуна Статута и других општих аката,
- прати конкретне активности секција, органа и тела Савеза и даје предлоге за њихово унапређивање,
- сарађује и одржава контакте са државним органима и институцијама, политичким партијама, асоцијацијама и другим субјектима,
- управља и располаже имовином Савеза,
- одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном,
- израђује предлог годишњег и вишегодишњег програма и плана рада,
- припрема финансијски план и годишњи обрачун,
- остварује међународну сарадњу,
- иницира оснивање секција и других облика рада Савеза,
- подноси извештај о свом раду Главном већу,
- доноси одлуке о висини чланарине,
- доноси у првом степену одлуке о молбама, приговорима, жалбама,
- одлучује о другим питањима која су овим Статутом и другим општим актима Савеза стављена у његов делокруг рада.

Члан 37.

Седнице Извршног већа сазива председник или један од подпредседника Савеза.
Извршно веће пуноважно одлучује ако седници присуствује већина његових чланова.
Одлука се доноси већином гласова присутних чланова Извршног већа.

ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА

Члан 38.

Председник Савеза:
- представља и заступа Савез у земљи и иностранству,
- потписује Статут, општа акта, споразуме, уговоре и друга документа и акта везана за делатност Савеза,
- сазива и води седнице Савеза, Главног већа и Извршног већа,
- одговара за законитост рада Савеза и његових органа.

СЕКРЕТАРИЈАТ САВЕЗА

Члан 39.

За обављање послова и делатности Савеза Извршно веће именује Секретаријат Савеза на четири године.
Састав, обавезе и задатке Секретаријата одрђује Извршно веће.

КОНТРОЛНА КОМИСИЈА

Члан 40.

У циљу вршења надзора над материјално-финансијским пословањем Савеза образује се Контролна комисија.
Контролна комисија има председника и два члана које бира Скупштина на период од четири године.
Председник комисије сазива седницу Комисије и руководи њеним радом.
Контролна комисија сваке године подноси извештај Главном већу о стању материјалног и финансијског пословања Савеза.

Члан 41.

Контролна комисија има право и дужност да о утврђеном стању, појавама и својим ставовима обавештава чланство Савеза.
Између седница Скупштине о својим налазима Контролна комисија извештава Главно веће.
Ради изврашавања својих задатака Контролна комисија има право да затражи на увид документацију и друге податке ради утврђивања чињеничног стања.

7. СЕКЦИЈЕ САВЕЗА

Члан 42.

Ради остваривања циљева и задатака Савеза Главно веће оснива секције Савеза.
Секција је облик деловања Савеза, а може имати и својство правног лица.

Члан 43.

Секцију Савеза сачињавају грађани који имају интерес и потребу да делују на остваривању циљева и задатака Савеза.
Највиши орган Секције је Скупштина која делује по истим принципима као и Скупштина Савеза.
Скупштину сачињавају сви грађани чланови Секције.
Извршни орган Скупштине Секције је Извршно веће Секције које броји 3 до 5 чланова, које бира Скупштина Секције на четири године.
Извршно веће Секције из својих редова бира председника Секције.

8. СРЕДСТВА САВЕЗА

Члан 44.

За остваривање циљева и задатака Савеза исти располаже са потребним материјално-финансијским средствима која се могу остваривати и употребљавати само на начин како је то Законом прописано, одређено Статутом, споразумом, уговором и другим актима донетим на основу Статута.

Члан 45.

Ради остваривања својих циљева и задатака Савез стиче новчана средства, материјална права, покретну и непокретну имовину или ствара наменске фондове:
- из доприноса својих чланова и секција,
- из дотација државних органа и институција друштвених фондова и буџета,
- из поклона физичких и правних лица,
- из других извора на основу одлука државних органа и институција.

Члан 46.

Средства Савеза утврђују се и распоређују финансијским планом Савеза.
Средства се у финансијском плану утврђују по врстама прихода, а распоређују се по наменама у складу са циљевима, задацима и програмом рада и финансијским планом Савеза.

Члан 47.

Сваке године Савез обавештава своје чланство о прибављању, коришћењу и располагању средствима и о материјално-финансијском пословању Савеза.

Члан 48.

Финансијско пословање и коришћење средстава Савеза врши се у складу са важећим прописима и општима актима Савеза, као и са циљевима и задацима Савеза.
Правилником о финансијском пословању Савеза ближе се одређују правила, обавезе и одговорности у вези коришћења средстава, обавезе и одговорности чланова Савеза и његових органа у погледу целисходног коришћенја средстава, савесног руковања и брижљивог чувања средстава, одговорности органа Савеза у погледу одлучиванја о коришћењу средстава, овлашћенја појединих органа и начин доношења одлуке у погледу прибављања и располагању средствима као и друга питања одређена Законом.

Члан 49.

За закониту употребу средстава по финансијском плану Савеза одговоран је председник Савеза као наредбодавац или лице које посебном одлуком овласти Извршно веће Савета.

9. ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА

Члан 50.

Савез престаје са радом на основу одлуке Скупштине Савеза.
Скупштина доноси овакву одлуку на предлог неког од својих органа или чланова.
Одлуком о престанку одређује се и поступак са средствима односно имовином Савеза.
Преостала средства Савеза преносе се на Културно просветно друштво „Иван Сењук“ у Кули и Русинско културно уметничко друштво у Новом Саду на једнаке делове по пола.

Члан 51.

У случају престанка рада Савеза лице које је заступало Савез дужно је да у року од 15 дана од дана престанка рада извести о томе надлежни орган управе ради брисања Савеза из регистра.

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Изабрани орган Савеза конституисаће се и донети неопходна акта за рад у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Сатута.

Члан 53.

Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана овере код надлежног органа управе.
Измене и допуне Статуте врше се на начин и по поступку као и доношење Статута.

Члан 54.

Статут је усвојен и проглашен на седници Скупштине која је одржана дана 12. маја 1990. године.
Прве измене и допуне усвојене су на Скупштини Савеза дана 28. новембра 1992. године.
Друге измене и допуне усвојене су на Скупштини Савеза дана 12. априла 1997. године.
Треће измене и допуне усвојене су на Скупштини Савеза дана 31. марта 2007. године.


Председник Савеза
Симеон Сакач, с.р.


Get free Dreamweaver templates and extensions at JustDreamweaver.com